VSIA “Latvijas Televīzija” nolikums

Par pieteikšanos Latvijas Televīzijas

autoru un izpildītāju konkursam „Supernova 2023”

 

Vispārējie noteikumi

1.1. Šis nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk - LTV) organizētā dziesmu konkursa „Supernova 2023” (turpmāk - Konkurss) Dziesmu un Izpildītāju jeb Dalībnieku pieteikšanās kārtību Konkursam.

1.2. Izpildītājs šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus vecs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis (ar nepilsoņa statusu), kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu apvienība (grupa) līdz 6 personām. Lai piedalītos Konkursā, Izpildītājam līdz 2022.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.

1.3. Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kuri pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas Republikas robežām, drīkst piedalīties Konkursā kā Izpildītāji.

1.4. Autors šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadu vecumu sasniegusi persona vai personu kolektīvs. Lai piedalītos Konkursā, Autoram līdz 2022.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.

1.5. Ārvalstu pilsoņi drīkst piedalīties Konkursā kā dziesmas vārdu autori vai mūzikas autori, vai fonogrammas producenti (dalībā – 33.33%).

1.6. Lai apliecinātu procentuālo autortiesību un blakustiesību dalījumu Dziesmā, Dalībniekiem ir pienākums Konkursa organizatoriem iesniegt šādu apliecinājumu līdz 2022.gada 1.decembrim.

1.7. Producents šī Nolikuma izpratnē ir Dziesmas producents, kurš vienlaicīgi var būt piedalījies Dziesmas tapšanā kā Dziesmas aranžējuma autors. Lai piedalītos Konkursā, Producentam līdz 2022.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.

1.8. Dalībnieks šī Nolikuma izpratnē ir Izpildītāja (-u), Autora (-u) un Producenta (-u) apvienība, projekts vai kolektīvs, kas kopā piedalās konkursā ar vienu Dziesmu.

1.9. Dziesma šī Nolikuma izpratnē ir muzikāls darbs, ko radījuši Autors (-i), Izpildītājs (-i), aranžējuma autors, kurš vienlaicīgi var būt arī Dziesmas Producents (-i) vai to kolektīvs, tās mehāniskās fonogrammas pieļaujamais maksimālais garums ir 3 minūtes, tā nav publicēta jebkādās publiski pieejamās platformās vai atskaņota (arī dzīvajā izpildījumā) publiskos pasākumos pirms 2022.gada 1.septembra.

1.10. Konkursam jāiesniedz gatava Dziesmas versija (aranžējums). Ja Dalībnieks ar konkrēto Dziesmu iekļūst nākamajā kārtā un vēlas veikt izmaiņas Dziesmas aranžējumā, miksā, māsterā, par tām atsevišķi jāvienojas ar LTV.

1.11. Par dalību Konkursā Izpildītājs, Autors un Producents ar Televīziju slēdz līgumu (Dalībnieka līgums).

1.12. Saskaņā ar šī Konkursa Nolikuma noteikumiem, Dalībnieks/Dziesmas Autors-i piešķir LTV neierobežotas tiesības izmantot, iesniegto Dziesmu bez laika, izmantošanas veida, teritorijas vai izvietošanas platformas ierobežojumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar LR normatīvo aktu noteikumiem.

1.13. Dziesmu Autori atbild par to, lai nebūtu noslēgts līgums ar trešajām pusēm, kas varētu būt šķērslis tiesību piešķiršanai LTV. Par trešajām personām šī punkta ietvaros netiek uzskatītas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

 

2. Konkursa Dziesmu un  Dalībnieku vērtēšanas kritēriji

2.1. Dziesmas un Dalībnieku iekļūšanu Konkursa tiešraidē nosaka LTV izvēlēta žūrija. LTV žūrijas pārstāvjus izvēlas pamatojoties uz viņu pieredzi un sasniegumiem industrijā.

2.2. Žūrija vērtē Dziesmas un Dalībnieku pieteikumus pēc saviem profesionālajiem ieskatiem, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

2.2.1. Dziesmas uzbūve – oriģinalitāte, aranžējums, vēstījums, atbilstība mūsdienu tirgus tendencēm;

2.2.2. Dziesmas un Dalībnieka iespējas un potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū;

2.2.3. Izpildītāja vokālās spējas un personība;

2.2.4. Iepriekšējie sasniegumi nozarē vai potenciāls gūt sasniegumus nākotnē un pastāvēt reālajā tirgū.

2.3. Žūrijas atlasīto un nākamajā kārtā iekļuvušo ierakstu nosaukumus, ieskaitot Dziesmu Autorus,  LTV publicēs 2023.gada janvārī.

 

3.  Dalībnieku pieteikšanās kārtība

3.1. No 2022.gada 22.septembra pulksten 10:00 līdz 2022.gada 1.decembra pulksten 23:59 notiek Dalībnieku pieteikšanās projekta „Supernova 2023” mājas lapā https://supernova.lsm.lv, pieteikums tiek pieņemts, ja anketa aizpildīta pilnībā.

 

3.2. Aizpildot pieteikuma anketu un pievienojot fotogrāfijas, tās iesniedzamas ar failiem.lv vai citas datu glabāšanas platformas linku, kas derīgs līdz 31.12.2022.

Iesniedzamas kopā 4 fotogrāfijas: 2 portreti (viens – horizontāls, otrs – vertikāls), 2 pilna auguma foto (viens – horizontāls, otrs – vertikāls) augstā izšķirtspējā (vismaz 2 MB). Ieteicams neitrāls/ vienkrāsains fons.

 

3.3. Dalībnieks piekrīt iesniegto foto izmantošanai mārketinga un komunikācijas vajadzībām projekta “Supernova 2023” ietvaros (piem., vizītkartēm sociālajos medijos).

3.4. LTV ir tiesības mainīt Nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:

3.4.1. LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;

3.4.2. Force majeure apstākļiem.

   

4. Uzvarētāja noteikšanas kārtība

4.1. Konkursa „Supernova 2023” fināls notiks 2023.gada februārī;

4.2. Uzvarētāja noteikšanas kārtība tiks publicēta atsevišķā nolikumā 2023.gada janvārī.

   

5. Balva

5.1. Dalībnieks, kurš uzvar Konkursā, balvā iegūst iespēju piedalīties „Eirovīzijas dziesmu konkursā 2023”, par ko Dalībnieks un LTV slēdz atsevišķu līgumu;

5.2. Ja Dalībnieks neparaksta sadarbības līgumu par dalību starptautiskajā konkursā divu darba dienu laikā pēc „Supernova 2023” fināla, LTV ir tiesības slēgt līgumu ar nākamo vietu ieguvējiem pēc Konkursa organizatoru ieskatiem.

 

6. Citi noteikumi

6.1. Augšupielādējot/iesniedzot Dziesmu konkursam Supernova 2023, jūs piekrītat Konkursa Nolikuma noteikumiem.

 

6.2. Lai piedalītos Supernova 2023 TV atlasēs, ņemot vērā tā brīža spēkā esošos normatīvos aktus, Dalībniekam var būt jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

6.3. Jautājumu gadījumā sazinieties, rakstot epastu: [email protected]

6.4. Televīzija patur tiesības uzaicināt Izpildītājus/Autorus dalībai Supernova 2023.