NOLIKUMS
Par pieteikšanos Latvijas Televīzijas
autoru un izpildītāju konkursam „Supernova 2020”

    1. Vispārējie noteikumi
        1.1. Šis nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk LTV) organizētā Autoru un Izpildītāju konkursa „Supernova 2020” (Konkurss) Dziesmu un Izpildītāju jeb Dalībnieku pieteikšanās kārtību Konkursam;
        1.2. Izpildītājs šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus vecs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis (ar nepilsoņa statusu), kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu apvienība (grupa) līdz 6 personām. Lai piedalītos Konkursā, Izpildītājam līdz 2019.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.
        1.3. Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kuri pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī ārvalstu pilsoņi drīkst piedalīties Konkursā kā Izpildītāji, ja šādu personu skaits sastāvā nav lielāks par 30% no visas grupas sastāva (viens dalībnieks no trio, viens dalībnieks no četriem grupas sastāvā, viens dalībnieks no pieciem grupas sastāvā, divi dalībnieki no sešiem grupas sastāvā).
        1.4. Autors šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadu vecumu sasniegusi persona vai personu kolektīvs. Lai piedalītos Konkursā, Autoram līdz 2019.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.
        1.5. Ārvalstu pilsoņi drīkst piedalīties konkursā Autoru kolektīvos vai kā Dziesmas producenti, teksta un/vai mūzikas Autori līdz 30% muzikālajā darbā un/vai līdz 30% kā dziesmas fonogrammas producenti;
        1.6. Lai apliecinātu procentuālo dalījumu autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās, Dalībniekiem ir pienākums Konkursa organizatoriem iesniegt Dziesmas reģistrāciju un procentuālo sadalījumu apliecinošus dokumentus;
        1.7. Producents šī Nolikuma izpratnē ir Dziesmas producents, kurš piedalījies dziesmas tapšanā veicot tās aranžiju un dodot savu radošo pienesumu Dziesmas tapšanā. Lai piedalītos Konkursā, Producentam līdz 2019.gada 1.decembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.
        1.8. Dalībnieks šī Nolikuma izpratnē ir Izpildītāja (-u), Autora (-u) un producenta (-u) apvienība, projekts vai kolektīvs, kas kopā piedalās konkursā ar vienu Dziesmu;
        1.9. Dziesma šī Nolikuma izpratnē ir muzikāls darbs, ko radījuši Autors (-i), Izpildītājs (-i), Producents (-i) vai to kolektīvs, tās mehāniskās fonogrammas pieļaujamais maksimālais garums ir 3 minūtes, tā nav publicēta jebkādās publiski pieejamās platformās vai atskaņota (arī dzīvajā izpildījumā) publiskos pasākumos pirms 2019.gada 1.septembra.
        1.10. Konkursam jāiesniedz gatava Dziesmas versija (aranžija), ja Dalībnieks ar konkrēto Dziesmu iekļūst nākamajā kārtā, pieļaujamas nelielas izmaiņas Dziesmas aranžijā, miksā, māsterā.
        1.11. Par dalību Konkursā Izpildītājs, Autors un Producents ar Televīziju slēdz līgumu (Dalībnieka līgums).

    2. Konkursa Dziesmu un  Dalībnieku vērtēšanas kritēriji
        2.1. Dziesmas un Dalībnieku iekļūšanu Konkursa tiešraidē nosaka Latvijas Televīzijas izvēlēta žūrija. Latvijas Televīzija žūrijas pārstāvjus izvēlas pamatojoties uz viņu pieredzi un sasniegumiem industrijā.
        2.2. Žūrija vērtē Dziesmas un Dalībnieku pieteikumus pēc saviem profesionālajiem ieskatiem, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
            2.1.1. Dziesmas uzbūve – oriģinalitāte, aranžējums, vēstījums, atbilstība mūsdienu tirgus tendencēm;
            2.1.2. Dziesmas un Dalībnieka iespējas un potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū;
            2.1.3. Izpildītāja vokālās spējas un personība;
            2.1.4. Iepriekšējie sasniegumi nozarē vai potenciāls gūt sasniegumus nākotnē un pastāvēt reālajā tirgū, kā arī spēja definēt savus mērķus tiks uzskatīti par priekšrocību.

    3.  Dalībnieku pieteikšanās kārtība
        3.1. No 2019.gada 10.oktobra pulksten 10:00 līdz 2019.gada 20.novembra pulksten 23:59 notiek Dalībnieku pieteikšanās projekta „Supernova 2020” mājas lapā https://supernova.lsm.lv/, pieteikums tiek pieņemts, ja anketa aizpildīta pilnībā;
        3.2. LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
            3.1.1. LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
            3.1.2. Force majeure apstākļiem.

    4. Uzvarētāja noteikšanas kārtība
        4.1. Konkursa „Supernova 2020” fināls notiks 2020.gada 8.februārī;
        4.2. Uzvarētāja noteikšanas kārtība tiks publicēta atsevišķā nolikumā 2020.gada 6.janvārī.

    5. Balva
        5.1. Dalībnieks, kurš uzvar Konkursā, balvā iegūst iespēju piedalīties „Eirovīzijas dziesmu konkursā 2020”, par ko Dalībnieks un Televīzija slēdz atsevišķu līgumu;
        5.2. Ja Dalībnieks neparaksta sadarbības līgumu par dalību starptautiskajā konkursā divu darba dienu laikā pēc „Supernova 2020” fināla, Televīzijai ir tiesības slēgt līgumu ar nākamo vietu ieguvējiem pēc Konkursa organizatoru ieskatiem.