Privātuma politika
 

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam
Lai pievienotu komentāru vai piedalītos balsojumos lietotājs pievienojas portālam izmantojot autorizāciju sociālajos tīklos. «Supernova» izmanto tikai sociālajos tīklos publiski pieejamo informāciju - Lietotāja vārdu, uzvārdu (ja tāds pieejams) un lietotāja identifikatoru.

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju.
«Supernova» apstrādā 1. punktā minēto informāciju, lai:
2.1. nodrošinātu iespēju piedalīties balsojumos un uzskaitītu nobalsošanas reizes no viena autorizēta lietotāja;
2.2. nodrošinātu iespēju pievienot komentārus pie mājaslapā izvietotajiem rakstiem vai dziedātāju profiliem.

3. Kā citi var piekļūt tavai informācijai
Tavs vārds un uzvārds (ja tāds ir pieejams), var tikt attēloti publiski pie izvietotā komentāra nolūkā identificēt komentāra autoru. Balsošanas laikā uzkrātie dati netiek publiskoti.

4. Kā mēs apstrādājam personas datus
«Supernova» var izpaust tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

 


 

Paziņojums par konfidencialitāti 2022. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa telebalsošanā

Veicot datu pārziņa pienākumus, mēs,

Eiropas Raidorganizāciju apvienība, kopā ar Dalības raidorganizāciju Latvijas Televīziju un Uzņemošo raidorganizāciju

L’Ancienne-Route 17A

1218 Le Grand-Saconnex, Ženēva, Šveice

(ERA)

un

digame GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Ķelne

Vācija

(Uzņēmums)

esam apņēmušies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, it īpaši ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR) un Vācijas Federālo datu aizsardzības likumu (BDSG). Mēs neapstrādāsim jūsu personas datus citiem nolūkiem, kas nav norādīti turpmāk.

ERA un Uzņēmums ir noslēgušas īpašu un atsevišķu kopīgo datu pārziņu vienošanos saskaņā ar VDAR 26. pantu, kuras galvenais saturs ir pieejams pēc pieprasījuma ERA vai Uzņēmuma telpās.

 

Kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas?

_________________________________________________

 

Mēs apstrādāsim tikai tos personas datus, kurus saņemsim, kad jūs nodosiet savu balsi, zvanot vai sūtot īsziņu (tieši vai izmantojot ESC (Eirovīzijas dziesmu konkursa) lietotni), izmantojot jūsu fiksētā vai mobilā tīkla operatora vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja nodrošināto savienojumu.

Šajā procesā mēs (atkarībā no jūsu izcelsmes valsts) attiecīgā gadījumā vāksim no jums šādu kategoriju datus

Jūsu mobilā tālruņa numurs (MSISDN - mobilās stacijas integrēto pakalpojumu digitālais numurs).

Datums un laiks, kad piedalījāties telebalsošanā.
Dziesmas numurs, par kuru balsojāt
Jūsu fiksētā vai mobilā tīkla operatora nosaukums.
Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja līguma veids (priekšapmaksas, līguma).
Izvēlētā maksājuma metode un izcelsme.

 

Kādi ir apstrādes nolūki un kāds ir to juridiskais pamats?

_________________________________________________

 

Mēs vācam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai sagatavotu oficiālos rezultātus, kas nosaka ESC iesniegto dziesmu vietu sarakstā un uzvarētāju. 

Jūsu dalība ir brīvprātīga, un, piedaloties telebalsošanā, jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus (uzskaitīti iepriekš) šādiem nolūkiem:

aprēķināt un sagatavot derīgus un oficiālus ESC rezultātus, pamatojoties uz skatītāju (tostarp jūsu) nodotajām balsīm;
sagatavot apkopotus statistikas datus par balsošanu ESC;
publicēt apkopotus un anonimizētus rezultātus/balsojumus.

 

Kam būs piekļuve jūsu personas datiem?

_________________________________________________

 

Lai piedalītos telebalsošanā, jūs izmantojat telekomunikāciju pakalpojumu, ko nodrošina jūsu valsts telekomunikāciju operators un/vai apkopotājs, kurš var nosūtīt daļu vai visus jūsu personas datus Uzņēmumam, lai varētu aprēķināt derīgu skatītāju rezultātu.

Uzņēmuma iekšienē jūsu personas dati būs pieejami tām struktūrvienībām, kurām tie ir nepieciešami, lai izpildītu Uzņēmuma līgumsaistības un juridiskās saistības. Šādiem nolūkiem personas datus var saņemt arī pakalpojumu sniedzēji un aģenti, kas strādā Uzņēmuma labā, ar nosacījumu, ka tie apņemas ievērot konfidencialitāti un integritāti. Šādi saņēmēji varētu būt, piemēram, IT pakalpojumu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji.

Personas dati netiks pārsūtīti saņēmējiem ārpus Uzņēmuma. Lai gan ERA un Uzņēmums ir kopīgs telebalsošanas datu pārzinis, Uzņēmums nenodos jūsu personas datus ERA, kas saņems no Uzņēmuma tikai anonimizētus rezultātus iepriekšminētajiem mērķiem. Tiks publicēti tikai apkopotie un anonimizētie rezultāti.

 

Vai personas dati tiks nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju?

_________________________________________________

 

Balsis, kas nodotas ārpus Vācijas, tiks nodotas Uzņēmumam Vācijā, lai tās apstrādātu, un tālāka nodošana netiks veikta. Uzņēmums nepārsūtīs personas datus uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

 

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

_________________________________________________

 

Uzņēmums apstrādās un uzglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas līgumsaistības un juridiskās saistības.

Tiklīdz personas dati vairs nav nepieciešami līgumisko vai juridisko saistību izpildei, tie tiks regulāri dzēsti, ja vien to turpmāka apstrāde - uz noteiktu laiku - nav nepieciešama šādiem nolūkiem:

Ar komerctiesībām un nodokļu likumiem saistīto uzglabāšanas pienākumu izpilde;

Vācijas Komerclikums (HGB), Nodokļu kodekss (AO), Likums par noziedzīgo iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (GwG). Šajos tiesību aktos parasti ir noteikti glabāšanas termiņi arhivēšanas un dokumentēšanas vajadzībām - no diviem līdz desmit gadiem.